Vår første tittel er

innkjøpt av Norsk kulturråd:

TARAS BOK

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGROS FORLAG har utgitt sin første utgivelse. Det ble en roman, TARAS BOK, av sivilingeniør og genetiker WIDAD AKRAWI. TARAS BOK er ei viktig og perspektivrik bok for alle som er interesserte i sane, historiske begivenheter.  Boka vil i lang tid bli brukt som et norsk referanseverk om forholdene i Irak.

 

» Viktig vitnesbyrd om tortur ...... Boken er nyttig for alle som behandler mennesker som har vært utsatt for tortur. Men den er også en påminnelse om at vi alle har et medansvar for å motarbeide umenneskelig atferd.« Astrid Nøklebye Heiberg, Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125; 2392-3

» Men etter å ha lest boken, sitter jeg allikevel igjen med en følelse at jeg hadde nok hatt det bedre om jeg ikke hadde fått tak i den og lest den. Nå kan jeg ikke bare trekke på skuldrene og si at kurdernes skjebne interesserer meg ikke – de er ikke mitt problem. ....... Den gir også sjarmerende og interessante fortellinger om kurdernes kultur og levemåte slik det var før krig og forfølgelse forandret og ødela så mye.......Hennes nye trygghet og livsglede ble knust.....Men frykten og utryggheten er det ikke lett å bli kvitt, og tankene går tilbake til ...«  Jon M. Sørland, Grimstad Adressetidende i spalten ”Månedens bok” 27.9.2005

» Den burde leses, ikke bare av elever i videregående skole, universitetsstudenter og politikere, men også av leger med interesse for integrasjon av flyktninger, demokrati og menneskerettigheter… et fantastisk stykke forfatterarbeid… Taras bok burde oversettes til mange språk… « skrev Overlege Bente Danneskiold-Samsøe i Ugeskrift Læger -Danmark

» Boken slutter da Tara kommer til Danmark, men reisen hit er hard og vanskelig, og slutten rommer mange tanker om vi i vårt eget lille land er så siviliserte som vi liker å tro. « Skrev Anne - Dorte Larsen Danmark

» TARAS BOK er en sterk og rørende fortelling om kurdernes forhold i Irak, der Saddam Hussein og Baathpartiet ikke skyr noen midler i utrenskingen av den kurdiske befolkningen… Taras bok… er helt usedvanelig velskrevet og et historisk vitneutsagn. « skrev ugebladet Søndag Nr.40.29.9.03 i sin anmeldelse av Widad Akrawis rystende og aktuelle bok (29.09.2003). Danmark

 

TARAS BOK ble første gang utgitt i Danmark. Nå er den blitt oversatt til norsk. Boken fikk stor oppmerksomhet da den utkom i Danmark i mai 2003. "Taras tanker og ideer kan vi begge identifisere oss med....Widad Akrawis bok reiser i tillegg til problemene forbundet med et folks frihetskamp, som tortur og undertrykkelse, også en rekke andre spørsmål...." Av Birgit Peterson, lektor, psykiater og Inge Genefke, dr. med., h.c.ambassadør for Det internasjonale Rehabiliteringsråd for Torturofre (IRCT) i Politikens 4. seksjon, 31. 05. 2003.

 

På baksiden av den danske utgaven står:

I TARAS BOK følger vi en begavet kurdisk kvinne fra barndommen, skoletiden og universitetet, inntil hun i 30-års alderen befinner seg i Danmark.

TARA er vokst opp i et undertrykt samfunn i Syd-Kurdistan (irakisk Kurdistan). Siden barndommen har hun vært vant til å være del av en kamp. Som kvinne har hun måttet kjempe mot århundregamle tradisjoner, samtidig som hun har kjempet side om side med kurdiske menn mot frihetens fiender. Friheten – i alle dens former var hennes største drøm -  en drøm som hun alltid har villet ofre alt for, og som hun senere har tatt med seg til Danmark. TARA er en følsom natur med stor menneskelig innlevelsesevne og solidaritetsfølelse.

Hun og hennes familie har opplevd mange kriger. De er blitt forfulgt, fengslet og torturert, og de har vært konstant på flukt i mange år. Den kurdiske befolkningens opplevelser er en rystende skildring av rasisme og fascisme, som opptrer med forskjellige ansikter, i forskjellige områder, under forskjellige navn, og som bestandig søker nye ofre.

Forfatterens inngående beskrivelse gjør det mulig å sette seg inn i, forstå og føle begivenhetene i Kurdistan selv for lesere som ikke har hørt om, eller opplevd dem.

 

 

Hvorfor TARAS BOK?

 

Verdens politiske situasjon og frykten for terror medfører at flere og flere avfinner seg med tortur og mishandling. Begivenhetene i Irak og Afghanistan manifeserede at forbudet mot tortur ikke respekteres. I den anledning er det nå viktigere enn noen sine at man gjør oppmerksom på hva tortur er, samtidg med at man tar avstand fra den.

Saddam Hussein er ikke lenger president i Irak. Men han er ennå ikke rettsforfulgt for de overgrep og de forbrytelser mot menneskeheten som han har begått. Oppgjøret med fortiden er ennå ikke tatt. Forholdene i Irak er i dag svært kaotiske og uavklarte. Borgerkrig truer.

I slike situasjoner blir en bok som TARAS BOK svært viktig. I tillegg til å være en meget velskrevet roman, er den et uhyre viktig historisk dokument og vitnesbyrd. Det er svært sjelden man har anledning til å få slike beretninger fra overlevende. Forfatteren var politisk aktiv i Kurdistan. Hun har vært tett på en rekke begivenheter som folk i Vesten – i beste fall – bare har kunnet følge gjennom nyhetene.

 

Om forfatteren

WIDAD AKRAWI er født i 1969 i byen Akrê i Syd-Kurdistan (Nord- Irak). Til tross for vanskelige omstendigheter ble hun allerede i 1990 ferdig sivilingienør (bygning). Hun arbeidet i byen Mousel ved veivesenet, et offentlig institutt som sto for bygging av veier og broer.

Kort tid etter invaderte diktatoren, Saddam Hussein, Kuwait – som kjent en begivenhet som utløste Golfkrigen. Etter krigen innledet kurderne nok en gang en frigjøringskamp, og det lyktes dem å befri mesteparten av Syd-Kurdistan. Dramatiske begivenheter tvang Widad til å flykte ut av landet.

WIDAD bor i dag i Danmark og er dansk statsborger. I 1994 begynte hun å studere til genetiker ved Danmarks Tekniske Universitet. I Danmark har hun arbeidet ved Rigshospitalet med forskning i arvelige sykdommer.